Stadgar

Stadgar för: Sala-Heby släktforskare

1988-05-18 Stadgarna antagna vid föreningens grundande.

1989-03-13 §7 ändrad. Antalet valberedare ändrat från tre till två.

2008-03-13 §1 och §2 ändrade namn och föreningens ändamål. Sala släktforskarförening till Sala-Heby Släktforskare och att inom Sala och Heby kommun stödja och stimulera intresset.

§ 1 Föreningens namn Föreningens namn är Sala-Heby släktforskare.

§ 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att inom Sala Heby kommun stödja och stimulera intresset för släkt- och hembygdsforskning och förena dem som delar detta intresse.

§ 3 Medlemskap
Medlemskap erhålles av den som anmäler intresse för föreningens verksamhet och betalar den årsavgift som årsmöte fastställer.

§ 4 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

§ 5 Styrelse
Årsmöte utser:   Ordförande

Fyra ordinarie styrelseledamöter samt

Två suppleanter för dessa.

Ordförandens mandattid är ett år. Styrelsens mandattid är två år, med växelvis avgång för halva styrelsen vart år.

Styrelsen skall inom sig utse sekreterare och kassaförvaltare.

§ 6 Revisorer
Årsmötet utser en revisor och en revisorssuppleant, med ett års mandattid.

§ 7 Valberedning
Årsmötet utser en valberedning på två personer, varav en är sammankallande. Valberedningens mandattid är ett år.

§ 8 Årsmöte
Årsmötet skall avhållas under första kvartalet. Kallelse till årsmötet skall ske minst tio dagar i förväg.

Dagordning till årsmöte skall minst omfatta följande:

1  Årsmötet öppnas

2  Val av mötesordförande och sekreterare

3  Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

4  Fastställande av dagordning

5  Fastställande av röstlängd

6  Godkännande av möteskallelsen

7  Verksamhetsberättelse och bokslut

8  Föredragning av revisionsberättelsen

9  Fastställande av resultat och balansräkning

10  Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

11  Val av ordförande på 1 år

12  Val av 2 styrelseledamöter på 2 år

13  Val av 2 st ersättare på 1 år

14  Val av 1 st revisor och 1 st ersättare båda på 1 år

15  Val av valberedning. 2 st varav en sammankallande.

16  Val av ombud till Samarbetet Föreningarnas hus

17  Fastställande av medlemsavgift för år 2020

18  Lokalfrågan

19  Info från styrelsen

20  Vid mötet väckta frågor

21  Frågestund

22   Avslutning

§ 9 Styrelsen Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse. Styrelsen äger rätt att fatta beslut, då minst tre ledamöter är närvarande. Styrelsen verkställer föreningens beslut och svarar för de löpande ärendena under mandatperioden.

§ 10 Räkenskaper Räkenskaper skall föras per kalenderår och revideras före årsmötet.

§ 11 Protokoll För samtliga sammanträden skall föras protokoll. Justeringsman utses vid alla möten till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 12 Motioner Motion till årsmötet skall inlämnas senast 10 januari.

§13 Ändring av stadgar Förslag till ändring av dessa stadgar skall i skriftlig form inlämnas till styrelsen minst en månad före årsmötet. Stöd av minst 2/3 av de vid årsmötet närvarande medlemmarna fordras för en stadgeändring.

§ 14 Föreningens upplösning Beslut om föreningens upplösning skall fattas av två på varandra följande medlemsmöten, varav ett är årsmöte. Stöd av ¾ av de vid mötena närvarande medlemmarna fordras för att beslut om upplösning av föreningen kan tas. Sista mötet avgör varthän föreningens ekonomiska tillgångar och eventuella inventarier skall överlämnas.